سفرنامه سودا – سفر به تاج زاگرس – قسمت چهاردهم – سفر به هورامان خانه اهورامزدا – هزار ماسوله کردستان