سفرنامه سودا – سفر به تاج زاگرس -قسمت نهم – تپه باستانی همدان