سفرنامه سودا -قسمت هشتم-سفر به تاج زاگرس -مراکز تفریحی همدان