سفرنامه سودا – قسمت پنجم- سفر به شهر سفال جهان لالجین همدان