سفرنامه سودا – قسمت سوم – سفر به تاج زاگرس – موزه تاریخ طبیعی همدان